Vyhodnocení písemných podnětů od obyvatel Rakouského tábora

1.1. Statisticky

Celkově byly přijaty písemné podněty od 29 občanů, z toho:
27 na místě, 2 elektronickou poštou
14 od mužů, 14 od žen
22 od zaměstnaných občanů, 2 od občanů pečujících o dítě, 2 od občanů v důchodu

Z 29 respondentů se věnovalo:
26 obecně otázce zeleně, 21 tématu centrálního parku a 11 nedostatku hřišť
19 obecně povrchům komunikací, 9 chodníkům a 7 hlučnosti dlažby
17 obecně dopravě, 9 otázce MHD a 6 parkování
10 obecně zástavbě, 7 otázce prázdných domů a 4 nedostatku obchodů a občanské vybavenosti

1.2. Tematické okruhy
1.2.1. Zeleň
27 z 29 participantů se věnovalo obecně otázce zeleně. Vesměs šlo o podněty kladné, resp. požadující zachování či navýšení ploch a prvků zeleně a rozšíření péče o zeleň. Z podnětů dále jednoznačně vyplývá, že participanti vnímají jako kvalitu množství vzrostlých stromů v Rakouském táboře. ( 13 občanů se vyslovilo proti dalšímu kácení stromů, s tím že pokud možno preferují ošetření nemocných jedinců, pouze 2 navrhovali jejich postupnou obměnu. 6 podnětů směřovalo k doplnění stromořadí a výsadbě nových stromů.)

21 participantů zmiňovalo specificky centrální park. Shodují se na významu parku, očekávají od něj ale rozdílné funkce. ( Otázce toho, zda park má být v parku klid, se přímo věnovalo 9 participantů, z čehož 5 se klonilo k závěru, že ano. Z 11 respondentů věnujících se chybějícím hřištím si je 3 přáli i v centrálním parku. Nepřítomné matky malých dětí a děti samé by nicméně poměr téměř jistě zvrátily.) Nekontroverzní je forma revitalizace parku, s jejíž existující studií byla řada respondentů seznámena. ( Z 21 podnětů k revitalizaci parku pouze 3 výslovně odmítají parkové úpravy, naopak 8 jich poukazuje na chybějící mobiliář, zejména lavičky. Jen 4 podněty požadují zasypání nádrže. Za zachování objektu vodárny se vyslovuje 7 podnětů.) Na okraj tématu padly 2 požadavky na spojení parku rozděleného ulicí Kaštanovou, 1 participant se vyslovil proti nepohodlnému odolnému mobiliáři a 1 za omezení venčení psů.

11 participantů uvedlo potřebu nových hřišť a sportovišť pro obyvatele všech věkových kategorií. 7 participantů požadovalo další v souvislosti s potenciálním rozšířením sportovního a rekreačního zázemí revitalizaci nivy Mlynařice. 4 podněty směřovaly k vyčištění potoka, další 3 k jeho lepšímu zpřístupnění pro pěší i cyklisty. 6 participantů se věnovalo odpadu. (4 požadovali důslednější úklid, 4 více košů, 1 specificky koš na psí exkrementy)

1.2.2. Povrchy komunikací
19 z 29 participantů se věnovalo obecně obnově komunikací. Konkrétní podněty směřovaly ke špatnému stavu a absenci chodníků ( 9x) a hlučnosti dlážděné vozovky (7x). 5 participantů uvedlo jako problém nedostatečné osvětlení a 1 špatnou funkci odvodnění.

1.2.3. Doprava
16 z 29 participantů poslalo podněty k dopravnímu řešení. Nejčastěji aby dali najevo nesouhlas s potenciální linkou MHD (proti jejímu zavedení se vyslovilo 7 podnětů, požadují ji pouze 2).

Pouze 4 participanti požadují navýšení kapacity parkovišť, což je jedna z nejlepších zpráv celého setkání, zejména proto, že nezastoupené skupiny obyvatel (tj. děti a pečující matky) mají ještě menší potřebu parkování, než přítomní (zaměstnaní obyvatelé středního věku). Nepanuje shoda ohledně řešení úzkého průjezdného profilu Kaštanové, jde ale o marginální téma. ( Ze 4 podnětů 2 navrhují řešit situaci zavedením jednosměrného provozu, 2 naopak zákazem podélného parkování.)

Cyklostezkám v ulicích se výslovně věnovali 2 participanti, z nichž jeden je požadoval a druhý odmítal. Nepřímo se jim ale věnuje dalších 5 podnětů, požadujících obecně prostor pro bezpečný samostatný pohyb dětí do školy a na sportoviště. Dále si 2 participanti stěžovali na vysokou rychlost automobilů v ulicích, 2 se vyslovili proti plánované sběrné komunikaci v ulici Italské a 1 požadoval omezení vjezdu nákladních automobilů.

1.2.4. Zástavba
10 z 29 participantů se vyjadřovalo ke stavu budov, většinou ( 7x) stávajících neobydlených domů. Přestože se jich revitalizace veřejného prostoru přímo netýká, uvádíme je zde mimo jiné i proto, že z toho 4 participanti uvedli jako problém Rakouského tábora nedostatek občanské
vybavenosti a obchodů. 1 z těchto čtyř participantů navrhoval z tohoto důvodu vystavět novou budovu i na úkor parku.

Pocitová mapa