Vyhodnocení podnětů od obyvatel Rakouského tábora z 11.1.2018

Upozornění : Účast byla nižší než při prvním setkání. Ještě více než v případě úvodního setkání proto platí, že je třeba
výsledky číst jako orientační sondu do místní komunity, v žádném ohledu se nejedná o statisticky relevantní průzkum
veřejného mínění. Výpovědní hodnota setkání je limitována segmentem obyvatel, kteří se ho účastnili – zcela například
chyběly děti a rovněž rodiče (či přesněji matky) nejmenších dětí byli zastoupeni jen symbolicky.
Celkově byly přijaty písemné podněty od 11 občanů, z toho:

7 žen, 4 mužů, vesměs od pracujících ve věku 25-65 let
Z respondentů se věnovalo:
9 komunikacím obecně, 7 konceptu přerušení ulice Kaštanové a 3 parkování
6 obecně hřištím, 2 workoutovému hřišti
3 zeleni
Elektronická korespondence byla vedena s obyvateli domů čp. 706-714

Na diskuzi s prezentací přišlo celkem 30 občanů.

 

Tematické okruhy

1.1. Ulice Kaštanová, spojení parku

Nejvíce reakcí (7 od 11 respondentů) vyvolal návrh na přerušení průjezdu ulicí Kaštanovou. V diskusi
byly ohledně tohoto bodu vzneseny pochybnosti, přijaté písemné podněty už se ale k návrhu staví
pouze pozitivně.

Pozn.: Je dobře, že toto opatření bylo obyvateli přijato, neboť jde jednoznačně o nejvyšší potenciální přínos
studie. Toto dopravní uspořádání zároveň usnadňuje řešení chodníků v ul. Kaštanové, které by jinak bylo
velmi problematické.

1.2. Hřiště pro děti a dospělé

Odpor proti dětským hřištím dominoval setkání, přestože písemné podněty byly umírněnější (4 odmítající
hřiště vůči 2 opakujícím požadavek na workout). Účastníci neodmítali dětská hřiště jako taková, vadilo
jim pouze umístění v blízkosti jejich domu. Vyhovění všem jednotlivým požadavkům by v důsledku
znamenalo umístit hřiště mimo lokalitu.

Pozn.: Upozorňujeme, že umístit dětské hřiště mimo obytnou čtvrt není řešení ani kompromis, který bychom
doporučovali. Hřiště pro nejmenší děti by mělo být z praktických i bezpečnostních důvodů v bezprostřední
blízkosti domova. Starší děti a dospělí sice mohou chodit na hřiště mimo Rakouský tábor, upozorňujeme
však, že méně exponovaná místa s nízkou sociální kontrolou (zejména v noci) budou více přitahovat vandaly
a bude se zde hromadit více odpadků. Masivnější prvky workoutových hřišť jsou sice vůči vandalismu poměrně
odolné, jelikož ale mají sloužit i seniorům, je opět nepraktické umisťovat je do odlehlých míst.
Požadavek na klid je v rezidenční čtvrti obvyklý. Celá záležitost je problematická pouze tím, že opatření
nespravedlivě doléhá na nejslabší obyvatele – děti. Dospělým a dospívajícím nelze v hlučení nijak efektivně
bránit, omezeny jsou proto pouze děti. Z objektivního hlediska má být prostor pro hru nedílnou součástí
domova dítěte a hřiště (místo setkávání s ostatními dětmi) součástí obytné čtvrti. Jelikož ale efekt NIMBY (ne
na mém dvorku) lze překonat jen obtížně, nezaneseme do studie konkrétní lokality hřišť. Doporučujeme, aby
hřiště byla umisťována vždy na žádost obyvatel konkrétního domu či SVJ a to přímo k řečenému domu.

1.1.3. Parkování

V rámci úvodního setkání sice nebyly vzneseny připomínky k počtu parkovacích míst, nyní ale zpětně
došlo i na ně. 3 podněty požadovaly vymezení nových parkovacích míst, z toho dva za cenu kácení.
Parkování bylo i předmětem korespondence s obyvateli čp. 706-714, kteří nesouhlasí s přesunem
parkovacích míst do vedlejší ulice.

Pozn.: Přestože nelze přesně splnit požadavky vznesené ohledně parkování (kolidují buď s prioritou zachování
vzrostlých stromů, s požadavkem na výstavbu chodníků nebo s obojím), přezkoumáme možnosti navýšení
počtu parkovacích míst v Rakouském táboře. V případě čp. 706-714 existuje prostor pro kompromisní řešení
a občanům byla navržena varianta, v níž jsou parkovací místa v tomto úseku zachována.

1.1.4. Ostatní

Kromě těchto hlavních témat byly vznášeny jednotlivé připomínky. Byly připomenuty popelnice,
osvětlení a odvodnění komunikací, které jsou v řešení.
Dále byl řešen profil ulice Pod Lesem / Zátopkovy, kde nelze bez kácení stromů vybudovat chodník.
Opět ujišťujeme obyvatele, že úprava prostoru mezi stromy za něj bude adekvátní náhradou.
Diskutováno bylo parkování na komunikacích, které mají sloužit vozidlům IZS. Zde připomínáme,
že řešení (i vzhledem k tomu, že některé z těchto komunikací jsou soukromé) je v tomto případě na
samotných obyvatelích a policii.
Jedna připomínka poukazovala na nedostatek infrastruktury pro cyklisty. V tomto případě ujišťujeme,
že přestože v Rakouském táboře není prostor pro samostatné cyklopruhy a cyklostezky, zklidněné ulice
budou lépe sloužit i cyklistům.